MENU MENU MENU MENU MENU


XXX

statistika

12. dubna 2013 v 11:36

1) Definujte pojem statistika.
-
věda o sběru dat a zpracování hromadných údajů, zabývá se jevy, které mají hromadný charakter
- hromadnost studována na statistických souborech
2) Co je to popisná statistika?
- elementární metody sběru a zpracování informací
- jednotkou je statistický soubor (osob, podniků, institucí, zvířat, zemí, atd.).
- statistické soubory jsou tvořeny statistickými jednotkami, mají vlastnosti jednoznačně vymezeny.
3) Co je matematická statistika a jak se dělí.
-
moderní - zabývá se složitějšími metodami sběru a zpracování hromadných údajů; vytváří zvláštní druh matematických modelů - tzv. pravděpodobnostní modely - teorie pravděpodobnosti
4) Typy statistických ukazatelů
- okamžikové, intervalové, primární, sekundární, extenzivní, intenzivní, stejnorodé, nestejnorodé
5) Druhy statistických vlastností (2)
6) Statistické jednotky
- elementární jednotky stat. pozorování, jsou nositeli znaků
7) Statistické znaky
-
vlastnosti jednotek, která je předmětem zkoumání
- kvalitativní - slovně vyjádřené - alternativní (2 obměny znaku); množné (více než 2 obměny)
- kvantitativní - číselně vyjádřené, diskrétní (celočíselné), spojité (desetinné číslo, logaritmy)
8) Statistický soubor
-
množina jedinců, na kterých je prováděno statistické šetření
- základní soubor - všechny jednotky s danou vlastností
- výběrový soubor - vybrán ze základního, podmnožina je menší
9) Rozdíl mezi ZS a VS
-
VS je vlastně část ZS
- VS je menší než ZS (úplné zjišťování, tvořen všemi jednotkami), VS(neúplné zjišťování)
10) Základní etapy statistických prací
- statistické šetření (zjišťování) - získávání neznámých informací o znacích statistických jednotek , výsledkem statistického zjišťování jsou neuspořádané údaje
- statistické zpracování
- statistická analýza
11) Co je statistické zjišťování?
- získávání neznámých informací o znacích statistických jednotek
- výsledkem statistického zjišťování jsou neuspořádané údaje
- ankety, dotazníky, experiment, výsledek vědeckého experimentu
- pro zpřehlednění se data třídí
12) Základní míry polohy rozdělení a k čemu slouží
-
průměry: aritmetický; vážený ar. prům.; harmonický; geometrický; celkový ar. prům.; chronologický
-
ostatní střední hodnoty: medián, modus
- měly by jedním číslem popsat střední úroveň hodnoty statistického znaku a umožnit jeho hlubší analýzy
- reprezentují vhodnou střední hodnotu daného souboru kolem níž se soustřeďují hodnoty tohoto souboru
13) Prosté x vážené charakteristiky polohy - rozdíl (3)
- prosté - u nesetříděných dat, máme-li relativní četnosti
- vážené - u setříděných dat (tabulka rozdělení četností
14) Průměr aritmetický
- součet všech hodnot znaků dělený počtem znaků
15) Průměr geometrický
-
n-tá odmocnina ze součinu znaků
16) Jaké znáte míry založené na geometrickém průměru?
- všude tam, kde má smysl násobit hodnoty, např. průměrný koeficient růstu nebo Fisherův index
17) V jakém oboru statistiky se můžeme setkat s geometrickým průměrem
-
používá se u časových řad - průměrné tempo růstu (koeficient růstu)
18) Průměr harmonický
-
podíl počtu pozorování a sumy převrácených hodnot znaků
19) Kdy a k čemu používáme harmonický průměr (3)
-
v indexní analýze; průměr převrácených hodnot
20) Průměr chronologický
-
použití v okamžikové časové řadě
- prostá forma - tam, kde délka mezi rozhodnými obdobími je stejná)
- vážená forma - kde vahami jsou počty dní v měsíci,…
21) Tempo a průměrný koeficient tempa růstu
- počítání geometrického průměru
22) Medián
- x s vlnovkou - prostřední hodnota znaku v souboru uspořádaná podle velikosti
- lichý počet hodnot v souboru - střední hodnota
- sudý počet hodnot - průměr střední hodnoty
23) Modus
- hodnota, která se nejčastěji vyskytuje, hodnota znaku s největší četností
24) Jak vypočítáte modus a medián spojité náhodné veličiny, znáte-li její distribuční funkci?
- pokud má spojitá náhodná veličina normální rozdělení je medián a modus roven
střední hodnotě.

25) Uveďte situaci, kdy může medián popsat polohu statistického souboru lépe než průměr.
-
medián může popsat polohu statistického souboru lépe, pokud je nějaká hodnota hodně vychýlená, tzn., že se hodně liší od ostatních
- pak je průměr zkreslený a medián je lepší měrou polohy statistického souboru. př.: 4, 5, 5, 5, 5, 7, 48
26) Pro která pravděpodobnostní rozdělení je jejich střední hodnota rovna mediánu a zároveň modu? Vysvětlete a uveďte příklady.
Pro symetrická (Normální, studentovo)
27) K čemu se používají podmíněné průměry
- je to nejjednodušší způsob určení regresní závislosti (přímka podmíněných průměrů)- nelze však na jejich základě provádět odhady
28) Co se stane s průměrem, rozptylem, směrodatnou odchylkou, mediánem a rozpětím statistického souboru, jestliže každá hodnota statistického souboru se:
a) zvětší dvakrát
- průměr a medián se zdvojnásobí, rozptyl se zvýší čtyřikrát; směrodatná odchylka a rozpětí statistického souboru se zvýší dvakrát
b) zvětší o čtyři
- průměr a medián se zvětší o čtyři; rozptyl se nezmění; směrodatná odchylka a rozpětí statistického souboru se nezmění
29) Rozdělení četnosti a co je intervalové rozdělení četnosti
-
rozdělení četností - u nespojitých znaků původně neuspořádané údaje roztřídit do rozdělení četností
30) Jak se stanovuje interval relativní četnosti ZS u malých VS
-
výběr relativní četnosti se řídí binomickým rozdělením v případě výběru bez vracení se řídí hyperbolickým rozdělením
- výpočet vede ke složitým variacím, proto máme sestaveny tabulky a přímo odečítáme meze intervalu z tabulek
31) Definice pojmu kumulativní četnost
- absolutní a relativní
- vznikají postupným načítáním
32) Druhy grafů
- spojnicové, sloupcové(polygon, histogram), bodové, výsečové, speciální (kvartogram)
33) Histogram
- sloupcový graf - u intervalového rozdělení četností
34) Které charakteristiky statistického souboru můžete přibližně zjistit z histogramu četnosti, aniž byste prováděli výpočet?
- počet intervalů a jejich šířku, absolutní četnost intervalu a pokud jsou intervaly stejně dlouhé i modus
35) Jaký graf používáme u jednorozměrných četností.
-
sloupcový
36) Základní míry variability
- absolutní: rozptyl, směrodatná odchylka, variační rozpětí, prům. odchylka
- relativní: variační koeficient, relativní průměrná odchylka
37) Rozptyl
-
aritmetický průměr čtverců individuálních odchylek jednotlivých hodnot znaku od aritmetických průměrů
- nedostatek - jednotky jsou druhou mocninou původních jednotek
38) Směrodatná odchylka v souboru výběrových průměrů
-
měří abs. Variabilitu
- je uvedena ve stejných měrných jednotkách jako zkoumaný stat. znak; s=odm.s na2
- prostá: S0=odm. z((sum(xi-x)na 2)/n)
- vážená: S0=odm. z((sum(xi-x)na 2*ni)/(sum.ni))
- informuje o proměnlivosti jednotlivých hodnot znaku kolem výběr. aritm. průměru
39) Variační rozpětí
-
jednoduchá míra adaptability
- pouze odchylky mezi sebou - orientační
40) Relativní ukazatele variability.
-
variační koeficient, relativní průměrná odchylka
41) K čemu slouží variační koeficient? Jaká je jeho přednost?
-
variační koeficient je zákl. mírou relativní variability
- může se použít i tehdy pokud se znaky liší svou úrovní, což je výhoda
- počítá se jako podíl směrodatné odchylky a průměru
42) Jak se změní variační koeficient, přičteme-li ke všem hodnotám souboru stejnou konstantu?
Směrodatná odchylka v čitateli zůstane stejná a průměr ve jmenovateli se zvětší tuto konstantu => variační koeficient se sníží
43) Lze vždy vypočítat variační koeficient souboru dat? Názor zdůvodněte.
Ne. Variační koeficient se počítá jako podíl směr. odchylky a průměru => je-li např. průměr nulový, Variační koeficient vypočítat nelze.
44) Kvantil
- je hodnota, která rozděluje soubor hodnot na dvě části
45) Kvartil
- dělí soubor po 25%
46) Rozdíl mezi charakteristikami šikmosti a špičatosti (3)
-
charakteristika šikmosti (nesouměrnosti)- ukazuje, jak soubor vypadá, stupeň koncentrace malých a velkých hodnot v souboru
-
charakteristika špičatosti - ukazuje, jak jsou hodnoty nahloučeny kolem průměru
47) Význam výběrového šetření v praxi (3)
-
pořizujeme výběrový soubor, aby nám poskytl informace o celém souboru
- hlavním nedostatkem je, že jsou zatíženy výběrovou chybou
48) Výhody úplného zjišťování oproti neúplnému výběrovému zjišťování
-
úplné - při práci se základním souborem, nákladné, zdlouhavé, občas nemožné
- neúplné - při práci s výběrovým souborem, výběrový soubor musí být dobrým reprezentantem
49) Vysvětlete pojmy oblastní a vícestupňový náhodný výběr
- vícestupňový - výběr provádíme na více stupních (města - školy - fakulty - ročníky - studenti)
- oblastní - dvoustupňový výběr; v 1. stupni vybíráme oblast a ve 2. stupni vybíráme z oblasti jednotku
50) Kvótní výběr - v čem spočívá
-
typ mechanického výběru při náhodném výběru
51) Jaké znáte techniky pořízení náhodného výběru?
-
losování - opora výběru - výběr zastoupíme lístky
- tabulky náhodných čísel - generátor náhodných čísel
- mechanický výběr - systematické, každá n-tá jednotka v náhodně uspořádané posloupnosti speciální výběr
52) Existuje rozdíl mezi stanovením intervalu u vracení a bez vracení?
-
s vracením - jednotku po výběru vracíme zpět
- bez vracení - rozsah ZS se zmenšuje, pravděpodobnost vybrání se zvětšuje
- u velkých souborů zbytečné zbytečné pracovat s vracením
53) Jaký test k ověřování náhodnosti výběrového souboru? (3)
- dle prezentace z vše - testy náhodnosti slouží k ověření zda jsou náhodná
čísla skutečně náhodná (frekvenční test, test autokorelace) měl by to být ale
také znaménkový test a spearmanův koeficient (bez záruky) 

1 postavení zem

18. prosince 2012 v 14:57


1. Postavení zemědělství v kontextu globálních procesů
1.1. Širší kontext globalizace
Základní souvislosti globalizace- Globalizace je definována jako rostoucí vzájemná ekonomická závislost jednotlivých států v celosvětovém měřítku způsobená rostoucím objemem a sortimentem mezinárodních transakcí komodit, služeb, kapitálu a rozšiřováním technologií.
Vznik globalizace je spojen s uvolněním kontroly nad přesuny kapitálu (vznik nových národnostních společností, ekonomický růst zemí vyšší mobilita kapitálu, zvýšení možností komunikace…
Hlavní aktéři globalizace
a) Národní společnosti (NNS)
-oblasti aktivit- výroba, obchod a služby
-změny globálních tržních podmínek umožňují NNS být nezávislými
b) Nejvyspělejší ekonomiky a jejich integrace
c) Mezinárodní organizace
-Mezinárodní měnový fond (IMF)- poskytuje půjčky za stanovených podmínek
-Světová banka (WB)- poskytuje půjčky
-Světová obchodní organizace (WTO)- stanovuje pravidla mezinárodního obchodu
d) Nevládní organizace (NGOs)
-hodně různorodých organizací, fungujících na bázi sítí
Pozitiva a negativa globalizace
-růst světového obchodu, rozvoj přímých investic, růst spotřeby, růst ekonomiky v některých rozvojových zemích, nekontrolovatelný transfer finančního kapitálu (riziko finančních krizí)…
Nežádoucí důsledky globalizace
-náboženství- snížení postavení křesťanství
-morálka- růst konkurence vede k relativizace morálky
-člověk- vytváří se model unifikovaného člověka, jehož hlavní fce jsou výkon a spotřeba
-sociologie
-politika- rozšíření občanských a lidských práv a současné zvětšování sociální nerovnosti
-kultura- zánik národní kulturní identity
-ekologie- ničení krajiny z hlediska ekologického
1.2. Základní globální trendy
-globalizace je výsledkem vývojových trendů
-rozhodujícími sférami globálních trendů jsou světová společnost, hospodářství a ekologie
Světová společnost
-růst počtu absolutně chudých
-prohlubování sociálních disparit
-pokračující růst obyvatelstva světa (nejvíce v zemích chudoby, největší pokles obyvatel je v zemích s vyšší ekonomickou (životní) úrovní.
-zesílení migračních tlaků z oblastí chudoby- v důsledku válek, chudoby, zničeného životního prostředí
-posilování práv žen
-rozvoj ICT- hnací síla ekonomické, politické a kulturní globalizace
Světové hospodářství
-růst zapojení rozvojových zemí do světového hospodářství
-dlouhodobá nezaměstnanost (v řadě vyspělých zemí)
-destabilizující vliv mezinárodních finančních trhů- nárůst objemu finančních toků vede ke vzniku krizí
-urychlení globálních koncentračních a monopolizačních procesů
-konkurence mezi velkými hospodářskými mocnostmi roste
Světová ekologie
-zvyšující se koncentrace skleníkových plynů
-razantní snížení celosvětové spotřeby škodlivých substancí poškozujících ozónovou vrstvu- o více než 85%
-rostoucí mobilita- přispívá ke skleníkovému efektu
-ničení životního prostředí- představuje faktor pro konflikty násilí
-rostoucí počet globálních nehod
Světová politika- mírovější mezinárodní vztahy
1.3. Agrární souvislosti globálních problémů
Globální problémy- týkajíc se celé lidské civilizace a jsou řešitelné pouze na základě celosvětové spolupráce; patří sem i problém agrární
Demografický problém- populační dynamika, demografický přechod, rovnováha mezi počtem obyvatel a zdroji
Potravinový problém- asymetrie v produkci potravin, růst spotřeby potravin
Surovinový a energetický problém- zásoby těžba a spotřeba surovin a energie, zemědělství jako zdroj alternativních surovin a energie
Ekologický problém- odlesňování, biodiverzita, odpady, znečištění vody, půdy a ovzduší, skleníkový efekt, úbytek ozonu
Sociálně ekonomická zaostalost rozvojových zemí- nízká ekonomická úroveň doprovázená vysokou populací, nevhodná struktura hospodářství, kulturní a technická zaostalost
Změna uspořádání mezinárodních hospodářských vztahů- problém zadluženosti, realizace dohod (WTO)
Problém sociální, humanitární a kulturní budoucnosti člověka- chudoba, epidemie, drogová závislost, mezinárodní migrace
Problém světového zbrojení a odzbrojení (války a mír)- terorismus
1.4. Ekonomickopolitický rámec pro formování agrární politiky
-tradiční ekonomická teorie blahobytu vytváří prostor pro použití politických prostředků vlád v zájmu maximalizace ekonomického blahobytu. Tato teorie vychází z toho, že selhání trhu může být upraveno prostřednictvím veřejných výdajů a státní regulace.
-na mikroekonomické úrovni se analýza vztahuje k jednotlivým činitelům na trhu tj. výrobcům a spotřebitelům. V politickém systému jsou činiteli politici a političtí partneři. Všechny strany čekávají maximalizaci své funkce užitku (jak výrobci, spotřebitelé, politici nebo byrokrati).
Model zemědělské politiky
Nedokonalosti ekonomického Nedokonalosti politického
systému (přístup ekonomického blaha) systému (přístup výběru veřejnosti)
A.Selhání trhu B.Selhání vlády
mikro- 1.strana nabídky: farmáři 1.strana poptávky:farmáři a spotřebitelé
úroveň 2.strana poptávky:spotřebitelé 2.strana nabídky:politici a úředníci
C.Ztráty ekonomického blaha D.Nedostatek politické koordinace
Makro- 1.zemědělský sektor 1.zájmy členských států
Úroveň 2.eknomická efektivnost 2.společné zájmy
1.5. Některé teorie protekcionismu
-protekcionismus- státní politika, která upřednostňuje domácí producenty před zahraničními
· Teorie soustředěné akce- vychází z toho, že malé organizované skupiny se specializovanými zájmy jsou efektivnější při prosazování zájmů než velké skupiny s různými zájmy. Menší skupiny jsou lépe organizovatelné, lépe komunikují…
· Zranitelnost výkyvů trhu- pro zemědělce je vyšší než v průmyslu. Nabídky je neelastická a pokles cen příkrý.
· Institucionální zpožďování- stát nemůže pružně reagovat na straně nabídky nebo poptávky, musí zasahovat plošně a pořád (dlouhodobě)
· Agrární protekcionismus jako funkce ekonomického rozvoje (Hayamiho teorie)- vychází ze spojení zemědělství a průmyslu (který sektor je národní ekonomickou upřednostňován). Podle něj je priorita průmysl, zemědělství se nemůže vyvíjet, dokud není průmysl na žádoucí úrovni.
· Nepravidelné šoky- např. BSE, povodně- stát na to začne reagovat ochrannými prostředky, později je těžké je zase zrušit.
1.6. Změny v postavení zemědělství
-zemědělství ztrácí ekonomickou aktivitu, tato skutečnost však nemůže snížit roli nezastupitelnosti zemědělství (produkce potravin, funkce ekologické, krajinotvorné, infrastrukturní…)
-faktory ohrožující zemědělství- rostoucí ekonomika
1.7. Změny v pojetí trhu a státu
-stát nemůže zasahovat do agrárního trhu
-funkce státu charakterizoval Harvey jako fce:
-policisty, který vytváří právní podmínky pro fungující trhy a stará se o jeho dodržování
-doktora, který koriguje nedokonalosti trhu
-mechanika, který roztáčí kola ekonomické efektivnosti a dynamiky hospodářství
-rozhodčího, který přerozděluje příjmy a blahobyt
-kněze, který pečuje o dodržování morálky a etiky

Lorem ipsum

24. března 2012 v 23:34 | Nel-ly
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Pellentesque sapien. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Phasellus faucibus molestie nisl. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Aenean placerat. Etiam quis quam. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Etiam quis quam. Curabitur ligula sapien, pulvinar a vestibulum quis, facilisis vel sapien. Aenean fermentum risus id tortor. Mauris metus. Aenean id metus id velit ullamcorper pulvinar. Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Mauris elementum mauris vitae tortor. Integer lacinia.

Proin pede metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Aliquam id dolor. Nullam dapibus fermentum ipsum. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Fusce tellus odio, dapibus id fermentum quis, suscipit id erat. Etiam neque. Suspendisse sagittis ultrices augue. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan. Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum.
Nulla quis diam. Aliquam erat volutpat. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Maecenas aliquet accumsan leo. Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Etiam egestas wisi a erat. Fusce tellus. Integer imperdiet lectus quis justo. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Maecenas sollicitudin. Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Nullam faucibus mi quis velit. Etiam sapien elit, consequat eget, tristique non, venenatis quis, ante. Aliquam erat volutpat.

Mauris dolor felis, sagittis at, luctus sed, aliquam non, tellus. Maecenas lorem. Nulla turpis magna, cursus sit amet, suscipit a, interdum id, felis. Nulla accumsan, elit sit amet varius semper, nulla mauris mollis quam, tempor suscipit diam nulla vel leo. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Curabitur bibendum justo non orci. Mauris metus. Nullam lectus justo, vulputate eget mollis sed, tempor sed magna. In enim a arcu imperdiet malesuada. Aliquam ante. Nunc auctor. Praesent vitae arcu tempor neque lacinia pretium. Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? Etiam bibendum elit eget erat. Aliquam ornare wisi eu metus.

Etiam posuere lacus quis dolor. Integer malesuada. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Integer malesuada. Nulla pulvinar eleifend sem. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Fusce consectetuer risus a nunc. Nunc auctor. Mauris tincidunt sem sed arcu. Aliquam erat volutpat. Etiam ligula pede, sagittis quis, interdum ultricies, scelerisque eu. Quisque porta. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci.

Nullam rhoncus aliquam metus. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Duis sapien nunc, commodo et, interdum suscipit, sollicitudin et, dolor. Praesent dapibus. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Praesent id justo in neque elementum ultrices. Curabitur vitae diam non enim vestibulum interdum. Aliquam ante. Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Aliquam erat volutpat. Pellentesque sapien. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Quisque tincidunt scelerisque libero. Nulla non lectus sed nisl molestie malesuada. Fusce nibh. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Pellentesque arcu. Etiam posuere lacus quis dolor. Maecenas aliquet accumsan leo. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Vestibulum fermentum tortor id mi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Quisque porta. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas libero.

Curabitur sagittis hendrerit ante. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Vivamus luctus egestas leo. Fusce aliquam vestibulum ipsum. Ut tempus purus at lorem. Nullam dapibus fermentum ipsum. Sed vel lectus. Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Proin in tellus sit amet nibh dignissim sagittis. Aenean vel massa quis mauris vehicula lacinia. Nullam justo enim, consectetuer nec, ullamcorper ac, vestibulum in, elit.

Etiam neque. Etiam commodo dui eget wisi. Duis risus. Suspendisse sagittis ultrices augue. Aliquam erat volutpat. Nullam at arcu a est sollicitudin euismod. Pellentesque arcu. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Quisque tincidunt scelerisque libero. Integer imperdiet lectus quis justo. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus vel, interdum nec, diam. Etiam dictum tincidunt diam. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Nulla non arcu lacinia neque faucibus fringilla. Nulla quis diam.

Donec quis nibh at felis congue commodo. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Nunc tincidunt ante vitae massa. Nullam rhoncus aliquam metus. Morbi leo mi, nonummy eget tristique non, rhoncus non leo. Integer rutrum, orci vestibulum ullamcorper ultricies, lacus quam ultricies odio, vitae placerat pede sem sit amet enim. Fusce dui leo, imperdiet in, aliquam sit amet, feugiat eu, orci. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus et lorem id felis nonummy placerat. Maecenas ipsum velit, consectetuer eu lobortis ut, dictum at dui. Aliquam in lorem sit amet leo accumsan lacinia. In rutrum. Maecenas aliquet accumsan leo. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Praesent in mauris eu tortor porttitor accumsan.

Kam dál

Reklama